« Попередня Наступна »

Питання для повторення та самоконтролю

 Розкрийте необхідність і значення аналізу трудових показників на сучасному етапі.
Назвіть основні завдання аналізу трудових показників за різними на-правлінням.
Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу трудового потенціалу та руху робочої сили в організації.
Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу використання робочого часу.

Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу продуктивності праці.
Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу витрат на оплату праці працівників організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Питання для повторення і самоконтролю.

  1. Питання для повторення ^ та обговорення
    Які основні завдання правового забезпечення системи управління персоналом? Що належить до найважливішим аспектам централізованого регулювання трудових відносин? Що включає в себе сфера локального регулювання трудового процесу? Які системи документації ведуться в кадровій службі? Які вимоги пред'являються до інформації про
  2. Питання для повторення та самоконтролю
    Дайте характеристику властивостей організації як соціальної та соціально-економічної системи. Що таке колектив організації. Назвіть стадії його формування та розвитку. Сформулюйте вимоги до керівника колективу організації. У чому полягає стабілізація трудових колективів? Розкрийте сутність, спрямованість і типи соціальних відносин у колективі. Назвіть завдання та функції
  3. Питання для повторення та самоконтролю
    Дайте характеристику соціальної політики держави; назвіть її основні суб'єкти та об'єкти, принципи та інститути. Що таке соціальна політика організації? Виділіть і охарактеризуйте додаткові виплати, пільги та послуги соціального характеру, що надаються фірмами своїм співробітникам. Розкрийте роль профспілок у формуванні та реалізації соціальної полі-тики організації. Що таке трудовий
  4. Питання для повторення та самоконтролю
    Які види норм ви знаєте? Порівняйте зміст понять "норма" і норматив ". У чому їх принципова відмінність? Назвіть відомі вам методи встановлення норм? Проведіть їх порівняльний аналіз. Назвіть методи дослідження трудових процесів і охарактеризуйте їх по цілі, способу, формі. Прокоментуйте класифікацію витрат робочого часу стосовно до різним категоріям персоналу.
  5. Питання для повторення та обговорення
    Чому організації займаються професійною підготовкою власних співробітників, чим викликане посилену увагу цьому питанню? Як професійний розвиток персоналу впливає на організацію і самих співробітників? Які форми і види професійного навчання мають найбільше поширення? Яким образрм аналіз виробничих ситуацій та ділові ігри сприяють виробленню управлінських
  6. Питання для повторення та самоконтролю
    Що таке витрати на персонал? Назвіть ознаки класифікації витрат організації на персонал. Які статті витрат необхідно враховувати при плануванні витрат на персонал? Які показники характеризують витрати на персонал організації? Як вони розраховуються? У чому відмінність між прямими і непрямими витратами на персонал? Розкрийте процедуру планування витрат на персонал. Назвіть
  7. Питання для повторення та самоконтролю
    У чому сутність і цілі функціонально-вартісного аналізу трудової діяльності? У чому переваги ФСА перед іншими методами аналізу трудової діяльності? Відповідь прокоментуйте на конкретному прикладі. Назвіть і охарактеризуйте етапи та стадії проведення ФСА трудової діяльності. Розкрийте методику проведення ФСА трудової діяльності. У чому особливості проведення ФСА трудової діяльності
  8. Питання для повторення та самоконтролю
    Розкрийте зміст соціально-трудових відносин. Охарактеризуйте основні елементи структури соціально-трудових відносин. Особливості соціально-трудових відносин на різних етапах трудового життя людини. Основні типи соціально-трудових відносин. У чому принципові відмінності між патерналізмом і соціальним партнерством як двома типами соціально-трудових відносин? Охарактеризуйте
  9. Питання для повторення та самоконтролю
    Що така поведінка особистості? Які його форми? Що таке соціальна поведінка особистості? Назвіть його модифікації. Розкрийте сутність теорії поведінки особистості та теорії лідерства. Перелічіть види соціальних груп, назвіть їх класифікаційні при-знаки. Дайте визначення і розкрийте сутність поняття "соціалізація особистості". Що розуміється під ефективністю групи? Якими факторами вона
  10. Питання для повторення та самоконтролю
    Що таке якість трудового життя? Розкрийте зміст концепції якості трудового життя. Назвіть її основоположні поняття. Назвіть основні фактори якості трудового життя. Охарактеризуйте показники якості трудового життя з позицій працівника. Охарактеризуйте показники якості трудового життя з позицій роботодавця. Охарактеризуйте показники якості трудового життя з позицій суспільства в