« Попередня Наступна »

Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік


1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей за простими, складним відсоткам і при аннуїтете Концепція і методичний інструментарій обліку фактора інфляції. Методичний інструментарій оцінки рівня фінансового ризику методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості фінансових операцій та оцінки вартості грошових коштів з урахуванням фактора ризику Оцінка рівня ліквідності інвестицій Оцінка вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідності Формування необхідного рівня прибутковості фінансових операцій з урахуванням фактора ліквідності Класифікація оборотних активів підприємства Операційний , виробничий і фінансовий цикли підприємства Політика управління оборотними активами підприємства: сутність та етапи Політика управління дебіторською заборгованістю підприємства: сутність та етапи Види дебіторської заборгованості підприємства та формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців продукції Сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості Види грошових авуарів підприємства та основні елементи грошових активів підприємства Політика управління грошовими активами підприємства: сутність та етапи Склад позаоборотних операційних активів підприємства і особливості фінансового управління ними: сутність, види і етапи. Управління обгрунтуванням позаоборотних операційних циклів Управління фінансуванням необоротних активів. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства Принципи формування капіталу підприємства Вартість капіталу і принципи її оцінки Фінансовий леверидж Оптимізація структури капіталу Склад власного капіталу, джерела його формування та етапи розробки політики формування власних фінансових ресурсів підприємства Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу Фінансові механізми управління формуванням операційного прибутку Дивідендна політика: теорії, типи та етапи Емісійна політика: сутність та етапи Склад позикового капіталу підприємства і механізми його залучення Управління залученням банківського кредиту: види й етапи Управління фінансовим лізингом: види й етапи Управління облігаційною позикою Управління залученням товарного (комерційного) кредиту: види й етапи Управління поточними зобов'язаннями за розрахунками: види й етапи Економічна сутність і значення інвестицій в інвестиційній діяльності підприємства Форми реальних інвестицій і особливості фінансового управління ними Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки Оцінка ефективності реальних інвестицій Формування програми реальних інвестицій: сутність і етапи Форми фінансових інвестицій та особливості управління ними Оцінка вартості окремих фінансових інструментів інвестування Формування портфеля фінансових інвестицій: сутність, види і етапи Економічна сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства
51.
 Принципи і політика управління фінансовими ризиками
52. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків та їх ефективність Страхування фінансових ризиків (зовнішні механізми нейтралізації): сутність, форми і види. Грошові потоки підприємства: сутність і види Принципи управління грошовими потоками підприємства
56. Методи оптимізації грошових потоків підприємства Планування грошових потоків: розробка плану надходження і витрачання грошових коштів, розробка платіжного календаря Сутність і класифікація фінансових криз підприємства Антикризове фінансове управління підприємством: сутність, завдання та принципи Зміст процесу антикризового фінансового управління підприємством: сутність та етапи Система експрес -діагностики кризових симптомів фінансового розвитку підприємства: сутність та етапи Система фундаментальної діагностики фінансової кризи підприємства: сутність та етапи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік

 1. Коробко С. А. Фінансовий менеджмент Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Антикризове управління» та «Прикладна інформатика в економіці» ПФУ. 0000, 0000
 2. Рогова Е. М .. Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2 011. - 540 с., 2 011
 3. ВСТУП
  Навчальний курс «Фінансовий менеджмент» охоплює основні коло питання фінансового управління підприємствами, вивчаються студентами економічних спеціальностей. У ньому викладаються суть, мета і функції фінансового менеджменту, методологічні засади формування систем його забезпеченні, методичні підходи до розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства; розглядаються сучасні
 4. ЗМІСТ
  Пояснювальна записка................................................ ................................ 4 План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Економіка і управління на підприємстві» ... .................................................. ............. 6 План проведення семінарських занять для бакалаврів за напрямом «Менеджмент» (управління персоналом) ..................... ................................. 6 План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Фінанси і
 5. ВСТУП
  Конспект лекції містить короткий виклад основних тем курсу «Фінанси», передбачених стандартом і робочою програмою дисципліни. Метою цього конспекту лекцій є надання методичної допомоги студентам спеціальності 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» заочної, прискореної, індивідуальної форм навчання і особливо студентам, які навчаються за програмою дистанційної підготовки.
 6. Сковородкіна1 Л. В .. Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2 011. - 137 с., 2 011
 7. Вступ
  Навчальний посібник призначений для студентів заочної форми навчання. Воно виконане за основними, найважливіших питань курсу «Гроші, кредит, банки». Зміст навчального посібника дозволяє отримати необхідний обсяг знань для виконання курсових робіт, складання тестів, зорієнтуватися для підготовки до заліків, іспитів. В якості додатків наведені зразкові питання до іспиту (заліку), приблизна
 8. С. І. Бабіна. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / Кемеровський держуніверситет; Упоряд. С. І. Бабіна. - Кемерово, 2007. - 80., 2007
 9. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2 011. - 106 с., 2 011
 10. ЦиркуноваТ. А .. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Т. А. Циркунова; Н. А. Соловйова; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ, 2007. - 180 с., 2007
 11. Бондар Л. В., Братухін В. Н., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К .. Економічна теорія (в питаннях і відповідях) / Автори Бондар Л. В., Братухін В. Н ., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К. Посібник для підготовки до державного екзамену.- Мн .: Приватний інститут управління та підприємництва, 2005, 2005
 12. Ронова Г. Н .. Аналіз фінансової звітності. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2 003. - 156 с., 2 003
 13. Рейтингова система оцінки успішності
  Рейтингова система оцінки успішності з дисципліни «Фінансовий менеджмент запроваджується з метою активізувати діяльність студентів та більш ефективного поточного контролю за засвоєнням матеріалу. 1. Максимальна сума балів, набирати студентів по дисципліні - 100 балів. 2. Залежно від сумарної кількості набраних балів, студенту виставляються наступні підсумкові оцінки: 0-40 балів -
 14. 4 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Готова робота представляється викладачеві для рецензування. Після перевірки вона повертається студенту із зауваженнями для доопрацювання та підготовки до захисту. До захисту студент готує коротку доповідь (тривалістю 7-10 хв.), В якому він повинен показати: основну мету роботи; знання теоретичного матеріалу з даного питання; вміння самостійно мислити, аналізувати отримані
 15. Анотація
  У курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «ФІНАНСИ І КРЕДИТ». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, а також якісно підготуватися до заліку та іспиту. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, банкірів, фінансових
 16. Міхальов О. В .. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник для студентів вузів, економічних спеціальностей нефінансового профілю / А. І. Ковальов, Т. А. Шпількіна. - Омськ: ОмГПУ, 2003.- 89 с., 2003
 17. С. Е. Приходько, О. А. Батурина. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: навчальний посібник / сост. С. Е. Приходько, О. А. Батуріна.- Владивосток: Изд-во ВГУЕС, 2008.- 144 с., 2 008
 18. Рзаєв А. М .. Ізінга в Росії: становлення і розвиток. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2 003. - 42 с., 2003
 19. Вступ
  Курс «Фінанси і кредит» є одним з базових у системі підготовки фахівців з економічних спеціальностям. Неможливо отримати уявлення про структуру економіки та її стані без знання фінансової системи і основ її функціонування. Цей навчальний посібник підготовлено відповідно до освітнім стандартом з даного курсу для студентів спеціальності «Економіка та управління