Головна
« Попередня Наступна »

Запитання і завдання для закріплення матеріалу


1 Назвіть цілі та завдання планування виробничої програми.
 1.  Назвіть етапи процесу планування виробничої програми.
 2.  Відзначте основні завдання аналізу виконання плану виробництва і реалізації продукції.
 3.  Назвіть основні показники, за якими аналізується виконання виробничої програми.
 4.  Розкрийте зміст аналізу портфеля замовлень
 5.  Розкрийте суть методики розрахунку виробничої потужності підприємства.
 6.  Як осушествляется планування випуску продукції?
 7.  Вкажіть структуру балансу виробничої потужності.
 8.  На основі яких показників здійснюється оцінка ефективності виробничої програми?

10. З яких розділів складається план виробництва і реалізації продукції?
11 Як проводиться перерахунок асортименту продукції на один вид продукції, прийнятий в якості представника?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Запитання і завдання для закріплення матеріалу

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 2. Видача завдання
  Роботу по підготовці завдань виконують бригадири, які очолюють бригаду з 20-25 інтерв'юерів. Завдання розглядається як нормативна одиниця при плануванні на-грузки співробітника і контролі процесу збору інформації. У завданні вказується кількість опитуваних кожним інтерв'юером, час, місце і конкретні опитувані особи, відомості про самого інтерв'юера. Перед початком робіт завдання
 3. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 4. Коригування і закріплення змін
  На підставі даних реальної ефективності, а також результатів промислової експлуатації буває необхідно здійснити коригування в діяльності або впровадженої технології. Такі коригування являють собою незначні зміни і виникають внаслідок неможливості вирішити всі питання відразу. Щодо закріплення або «заморожування» модифікованого процесу вже говорилося
 5. Зміст
  Передмова 7 Частина перша Глава 1. Гроші 9 Походження грошей. Монети. Банкноти. Гроші сьогодні. Короткий огляд. Питання. Завдання. Глава 2. Фінансові ринки Великобританії 51 Британська банківська система. Банк Англії. Грошові ринки. Короткий огляд. Питання. Завдання. Глава 3. Фінансова структура комерційного банку 99 Введення.
 6. Коригування і закріплення змін
  На підставі даних реальної ефективності, а також результатів промислової експлуатації буває необхідно здійснити коригування в діяльності або впровадженої технології. Такі коригування являють собою незначні зміни і виникають внаслідок того, що вирішити всі питання відразу практично неможливо. Щодо закріплення або "заморожування" модифікованого процесу
 7. 11.6. Аналіз завдань
  Аналіз завдань - це системний аналіз поведінки, необхідного при виконанні завдання. Він допомагає виявити зони утруднень і відповідні методи тренування і створити навчальні посібники, необхідні для успішного навчання. Його можна застосовувати до робіт будь-якого типу. Аналітичний підхід, який використовується в аналізі завдань, подібний підходам, застосовуваним при розкладанні робіт та аналізі навичок фізичного
 8. Конкретність і вимірність
  передбачає встановлення точних завдань у різних аспектах діяльності банку: будь то завдання в області кадрових питань, оплати праці, надання окремих видів послуг або загальні економічні показники роботи організації. Вимірність завдань дозволяє керуватися ними при прийнятті рішень, стежити за тим, щоб діяльність банку була спрямована на їх
 9. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Чим відрізняється комерційний розрахунок від господарського? Перерахуйте принципи комерційного розрахунку. У чому полягає сутність принципу наявності власних коштів? У чому проявляється господарська самостійність підприємства? Вкажіть критерії рентабельності. Дайте обґрунтування принципом самофінансування підприємств. Як реалізується економічна відповідальність підприємств за своїми
 10. 6 Контрольні питання, тести, завдання
  6 Контрольні питання, тести,
 11. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Максимальна можлива кількість балів по окремих структурних елементів завдань наведено в таблиці: Завдання Кількість балів Завдання 1 40 Проведено аналіз законодавчої бази, наведені конкретні законодавчі акти, наведено зарубіжний досвід законодавчого регулювання даної цінних паперів 10 Дано визначення цінного паперу 5 Розглянуто порядок випуску цінного паперу 5
 12. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  У чому відмінність витрат, витрат і собівартості продукції? Назвіть ознаки класифікації витрат виробництва і реалізації продукції. Наведіть угруповання витрат за економічними елементами і поясніть її призначення. Наведіть угруповання витрат за статтями калькуляції. Покажіть, як визначається підструктура собівартості і перерахуйте фактори, що впливають на неї. Наведіть склад витрат,
 13. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 14. Контрольні питання і завдання
  Розкрийте зміст територіальних фінансів і їх зі ставні частини. У чому полягає економічна сутність регіональних бюд жетів? Які функції, які вони виполняют9 Розкрийте зміст поняття «бюджет муніципального освіти». Сформулюйте основні доходи і витрати міс тних бюджетів. Сформулюйте і розкрийте напрямки розвитку муни ціпальних фінансів. Які основні шляхи
 15. Завдання 1. Тес
  Відповісти на питання тесту свого
 16. Завдання на реструктуризацію боргу
  Мета даного завдання - навчити студентів оцінювати переваги і недоліки реструктуризації боргу позичальника (рефінансування кредиту на нових
 17. 21.6. Аудиторський висновок за спеціальними аудиторським завданням
  Крім обов'язкових аудиторських перевірок аудиторські організації (аудитор - індивідуальний підприємець) можуть проводити перевірки за спеціальними аудиторським завданням та видачі спеціального аудиторського висновку. Спеціальне аудиторський завдання передбачає перевірку: окремих статей бухгалтерської (фінансової) звітності; про реальність дебіторської заборгованості; ефективності використання