« Попередня Наступна »

Вступ


Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту до змісту дисципліни «Фінанси і кредит» - базової в підготовці студентів економічних спеціальностей. Мета дисципліни - формування у студентів фундаментальних знань в галузі грошового обігу, грошово-кредитного регулювання, платіжного обороту, управління інфляційними процесами; структури і закономірностей функціонування основних ланок фінансової системи (державних фінансів, фінансів господарюючих суб'єктів); теорії фінансового ринку та практики функціонування його сегментів - кредитного, страхового та валютного ринку; особливостей обігу окремих видів цінних паперів та інституційної структури ринку цінних паперів; механізмів розвитку міжнародного фінансового ринку і діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій.
У процесі вивчення даної дисципліни «Фінанси і кредит», студент повинен:
знати:
форми грошей і етапи їх еволюції;
елементи грошових систем, їх історичні типи, закономірності функціонування емісійного механізму і грошово-кредитного регулювання в сучасних грошових системах;
поняття і склад платіжної системи в економіці, структуру платіжного і грошового обороту;
принципи організації та механізми регулювання готівкового та безготівкового грошового обороту;
фактори та соціально-економічні наслідки інфляції, зміст антиінфляційної політики;
склад ланок фінансової системи і зміст державної фінансової політики;
структуру бюджетної системи, склад доходів та видатків бюджетів різних рівнів;
складу територіальних фінансів, моделі бюджетного федералізму і механізми бюджетного вирівнювання;
економічну сутність і функцій фінансів підприємств, джерела формування фінансових ресурсів;
систему, цілі, завдання та інструменти фінансового менеджменту;
інституційну структуру фінансового ринку та особливості функціонування його окремих сегментів - кредитного, валютного, страхового ринків та ринку цінних паперів;
структуру та інструменти міжнародного фінансового ринку.

вміти:
аналізувати склад і динаміку грошової маси та окремих грошових агрегатів;
складати схеми документообігу при різних формах безготівкових розрахунків;
аналізувати рівень інфляції в економіці або окремих її сегментах на основі індексного методу;
аналізувати склад і структуру фінансових ресурсів різних елементів фінансової системи.
володіти навичками:
фінансового аналізу;
розрахунку показників грошового обігу;
аналізу структури доходів і видатків бюджету;
розрахунку прибутку і рентабельності підприємства;
аналізу структури активів і джерел фінансових ресурсів підприємства;
процентних обчислень;
розрахунку графіка платежів за кредитним договором, договором лізингу;
аналізу інвестиційних якостей і розрахунку дохідності окремих видів цінних паперів.
Цей навчальний посібник підготовлено з урахуванням базових компетенцій студентів спеціальностей «Економіка праці», «Управління персоналом» і дозволяє поєднувати теоретичну підготовку з основних розділів курсу з практичними навичками аналізу фінансової системи держави, фінансів господарюючих суб'єктів, грошового ринку і грошової пропозиції, інфляції, кредитної системи . При формуванні навчального матеріалу використано підхід поглибленого вивчення окремих тем курсу, аналізуються сучасні тенденції розвитку грошового обігу, фінансових і кредитних систем, фінансового ринку, банківського сектора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вступ