Головна
Наступна »

Вступ


Менеджмент - міждисциплінарна наука, що базується на багатьох дисциплінах гуманітарних, єство-наукових, суспільно-соціальних, технічних та економічних наук.
Основною метою курсу «Менеджмент» є формування у студентів чіткого уявлення про організацію та управлінні господарюючого суб'єкта, їх місце і роль в системі національної економіки.
Методичні вказівки розроблені відповідно до держстандартом освіти (ГОСВПО) і робочої програми курсу «Менеджмент».
Метою даних методичних вказівок є отримання студентами теоретичних і практичних навичок з теми «Організаційні структури управління» в рамках дисципліни «Менеджмент», а також таких дисциплін, як «Теорія управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка», «Теорія систем» , «Дослідження систем управління», «Розробка управлінського рішення», «Управління персоналом», «Організація виробництва», якими необхідно володіти для ефективного управління підприємством і при формуванні опти-мінімальних структур організації.
Організація як відкрита система розглядається з позиції об'єкта управління.
Процес створення організаційної структури, яка дає можливість людям ефективно взаємодіяти і працювати разом для досягнення спільних цілей, відображає сутність організації діяльності підприємства.

Вибір організаційної структури для цільових організацій є важливою складовою управлінської функції організації.
У методичних вказівках дана характеристика основних видів організаційних структур управління, визначено їх переваги і недоліки. Наведено приклади побудови організаційних структур управління організацій Оренбурзької області. Зокрема розглянуто організація роботи та структура федерального казначейства. Розроблені питання для самоперевірки, тести контролю якості засвоєння теми.
Наприкінці наведено загальні методичні вказівки по виконанню рас- парному-графічної роботи на основі практичних даних. В результаті виконання розрахунково-графічної роботи студент повинен:
мати теоретичні знання про системи, організаціях, організаційних структурах;
вміти проектувати організаційні структури управління;
набути навичок у постановці завдань якісного перетворення організаційних структур управління з метою підвищення ефективності діяльності організації.
Далі представлений список рекомендованої літератури для вивчення теми, список використаних джерел і додатки.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вступ