« Попередня Наступна »

Завдання для самостійної роботи

 Які особливості відносини прихильників сучасних теорій використання державних фінансів для стимулювання економічного зростання («функціональних фінансів», «компенсаційного бюджету» та ін.) До політики досягнення щорічного рівності доходів і витрат, проводиться урядами в період до 30-х рр. минулого століття, коли панували ідеї Дж. Кейнса? Поясніть причини такого ставлення.

Порівняйте зміст і наслідки покриття бюджетного дефіциту за рахунок державних запозичень та кредитно-грошової емісії. Зробіть висновки.
Поясніть причини застосування в Російській Федерації двох бюджетних класифікацій щодо зовнішнього і внутрішнього державного боргу. Обгрунтуйте можливість об'єднання двох класифікацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Завдання для самостійної роботи

 1. Видача завдання
  Роботу по підготовці завдань виконують бригадири, які очолюють бригаду з 20-25 інтерв'юерів. Завдання розглядається як нормативна одиниця при плануванні на-грузки співробітника і контролі процесу збору інформації. У завданні вказується кількість опитуваних кожним інтерв'юером, час, місце і конкретні опитувані особи, відомості про самого інтерв'юера. Перед початком робіт завдання
 2. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 3. Методичні рекомендації
  Студентам необхідно вивчити матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповісти на питання до кожної чолі і самостійно виконати завдання. Для отримання заліку студент повинен підготувати реферат з самостійно обраної теми. Реферат повинен містити інформацію, отриману після виконання самостійного завдання і вивчення рекомендованої літератури з відповідної теми. Необхідно
 4. ЗМІСТ
  Передмова 3 Запровадження 4 Глава 1. Сутність і основні функції фінансів і кредиту 13 Сутність фінансів і кредиту 13 Основні функції фінансів 15 Фінансовий механізм 17 Завдання для самостійної роботи 22 Теми есе 25 Глава 2. Фінансова система Російської Федерації 29 Основні ланки фінансової системи Російської Федерації 29 Управління фінансами та фінансова політика 34 Органи
 5. 11.6. Аналіз завдань
  Аналіз завдань - це системний аналіз поведінки, необхідного при виконанні завдання. Він допомагає виявити зони утруднень і відповідні методи тренування і створити навчальні посібники, необхідні для успішного навчання. Його можна застосовувати до робіт будь-якого типу. Аналітичний підхід, який використовується в аналізі завдань, подібний підходам, застосовуваним при розкладанні робіт та аналізі навичок фізичного
 6. Арутюнова Г. І .. Комплекс Інтернет - завдань по економічній теорії: навчально-методичний посібник / Г. І. Арутюнова, І. В. Кірова, Т. Л. Попова; МАДІ. - М., 2 010. - 118 с., 2010
 7. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 8. Завдання на реструктуризацію боргу
  Мета даного завдання - навчити студентів оцінювати переваги і недоліки реструктуризації боргу позичальника (рефінансування кредиту на нових
 9. Бобильова А. С .. Ф І Н А Н С И. Навчально-методичний комплекс. 2008, 2 008
 10. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Максимальна можлива кількість балів по окремих структурних елементів завдань наведено в таблиці: Завдання Кількість балів Завдання 1 40 Проведено аналіз законодавчої бази, наведені конкретні законодавчі акти, наведено зарубіжний досвід законодавчого регулювання даної цінних паперів 10 Дано визначення цінного паперу 5 Розглянуто порядок випуску цінного паперу 5
 11. ПЕРЕДМОВА
  Методичний посібник «Навчально-методичний комплекс з дисципліни« Економічна теорія »частина 2» є продовженням посібника «Учебнометодіческій комплекс з дисципліни« Економічна теорія »частина 1». У ньому розглядаються питання економіки захисту від надзвичайних ситуацій. Даний розділ є прикладним. Учень повинен не тільки отримати достатні теоретичні знання в цій області, але
 12. Завдання 3. Завдання по темі «Оцінка платоспроможності позичальника і визначення максимально можливої ??суми кредиту»
  Дане завдання містить два завдання. І в першій і в другій задачі розрахунок необхідно провести тільки по одному позичальникові. Номер позичальника в таблицях збігається з номером
 13. Завдання для самостійної роботи
  Сформулюйте відмінності перспективного фінансового плану та балансу фінансових ресурсів, перспективного фінансового плану та бюджету (федерального, регіонального, місцевого). Дайте порівняльну характеристику фінансових планів, що складаються комерційними та некомерційними організаціями; поясніть, чим зумовлені існуючі
 14. Завдання
  Завдання 1. Перевірте, ідентифікується Чи економетрична модель: Yi = bi2y2 + bi3 уз + aiiXi + ai2X2; Y2 = b2iyi + a2iXi + a22X2 + a23X3; Y3 = b3iyi + b32y2 + a3iXi + a33X3 + a34X4. Завдання 2. Перевірте, ідентифікується Чи економетрична модель: Yi = bi2y2 + bi3 y3 + aiiXi + ai2X2; Y2 = b2iyi + a22X2 + a23X3; Y3 = b3iyi + b32y2 + a3iXi + a33X3 + a34X4. Завдання 3. Перевірте, кожне рівняння системи
 15. Завдання для самостійної роботи
  На основі офіційних даних проаналізуйте динаміку чисельності індивідуальних підприємців в РФ за 1992-2003 рр. і зробіть висновки. Назвіть фактори, що визначили дану динаміку. На основі даних, що публікуються в засобах масової ін-формації і економічній літературі, оцініть сучасну прибутковість 10-15 видів підприємницької діяльності громадян і проведіть порівняльний
 16. Конкретність і вимірність
  передбачає встановлення точних завдань у різних аспектах діяльності банку: будь то завдання в області кадрових питань, оплати праці, надання окремих видів послуг або загальні економічні показники роботи організації. Вимірність завдань дозволяє керуватися ними при прийнятті рішень, стежити за тим, щоб діяльність банку була спрямована на їх
 17. ЗМІСТ
  Введення 1. Особливості фінансового обліку підприємства для цілей діагностики 2. Діагностика підприємства за допомогою балансу та звіту про прибуток 2.1. Основні поняття 2.2. Характеристика активів підприємства 2.3. Характеристика зобов'язань підприємства 2.4. Характеристика власного капіталу підприємства 2.5. Характеристика звіту про прибуток 3. Звіт про рух грошових коштів і його
 18. Завдання для самостійної роботи
  Проаналізуйте за даними статистичних збірників співвідношення бюджетних і позабюджетних джерел фінансування установ соціально-культурної сфери за останні 10 років. Зобразіть це співвідношення на графіку або діаграмі. Обгрунтуйте причини зміни цього співвідношення. Складіть схему, яка ілюструє склад джерел фінансових ресурсів некомерційних організацій різних
 19. Завдання для самостійної роботи
  Порівняйте визначення фінансів різними авторами по довідкової та навчальної літератури. Знайдіть причини розбіжностей тлумачення цього терміну. Наведіть приклади розподілу вартості валового внутрішнього продукту, доходів від зовнішньоекономічної діяльності і частини національного багатства, яке відбувається за допомогою фінансів. Намалюйте схему фінансової системи, покажіть на ній взаємозв'язку між